Złóż zamówienie na najbliższą dostawę świeżej ryby
 Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU WWW.RYBNA-KRAINA.PL ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną). 4. Podstawowe definicje: 1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego ; 2) Sprzedawca lub Usługodawca: Katarzyna Smolińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rybna Kraina Katarzyna Smolińska z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Unii Lubelskiej 33a/5, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-174-71-04, REGON 321478724; 3) Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywad prawa i zaciągad zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowieo w stosunku do Konsumenta; 4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu; 6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.rybna-kraina.pl/; 7) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy; 8) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę; 9) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia; 10) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej. 5. Na podstawie art. 3 ust. 1 punkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.) do umów zawieranych ze Sprzedawcą w ramach Sklepu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE 1. Sprzedawca oferuje usługę świadczoną drogą elektroniczną - sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży przez internet, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej , a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem. 2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta urządzenia teleinformatycznego i współpracujących z nim narzędzi programowych, umożliwiających indywidualne porozumiewanie się na odległośd przy wykorzystaniu transmisji danych, a w szczególności pocztę elektroniczną. 4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 5. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązad może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosowad właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamośd korzystających z sieci Internet. 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakooczyd korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Sklepu. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeo stron. 7. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu celem złożenia zamówienia anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. 8. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży poza granicami terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności: 1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były: a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą; b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeostwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych, 2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; 3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia. 3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnieo osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje: 1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych; 2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych; 3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania; 4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania; 5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw. 4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy. 5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie. ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ § 1. Towary 1. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu. 2 2. Na Towary nie jest udzielana gwarancja ani usługi posprzedażowe. § 2. Zamówienia i ich realizacja 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie albo telefonicznie. 2. Kupujący powinien wypełnić Formularz podając określone dane i składając oświadczenia. 3. Zamówienia można składać bez rejestrowania konta na stronie internetowej Sklepu. 4. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych oraz przekazywania informacji handlowych. 5. Zamówienia w Sklepie można składad 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 6. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie Zamówienia. 7. Informacja w sprawie czasu lub terminu realizacji zamówienia znajduje się na stronie Sklepu. § 3. Płatności 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron. 2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostawa) i ewentualne inne koszty ponosi Klient, o ile nic innego nie wynika z informacji zamieszczonych na stronie Sklepu. 3. Płatność za Towar następuje przy odbiorze Towaru (gotówka/KARTĄ) lub przelewem bankowym – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru lub przed zakupem płatność przelewem. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia, w terminie wskazanym w Sklepie. 4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi. § 4. Dostawa 1. Produkt dostarczany jest na wskazane przez Klienta w Formularzu miejsce ( do wyboru z kilkunastu lokalizacji), o ile Strony nie ustalą inaczej. 2. Produkt jest dostarczany transportem własnym Sprzedawcy. 3. Sprzedawca realizuje dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Sprzedawca wskazuje, że z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeostwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeostwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta. ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚć 1. Odpowiedzialnośd z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami. 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.). ROZDZIAŁ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 1. Reklamacje dotyczące Sklepu lub Towaru Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: ul. Unii Lubelskiej 33a/5, 78-100 Kołobrzeg. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformowad Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: swiatryby@wp.pl 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta. 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. 4. Istnieje możliwośd skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeo w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym: 3 1) możliwośd rozwiązywania sporów drogą elektroniczną  2) możliwośd prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym; 3) możliwośd prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora. ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpid na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.). 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą. ROZDZIAŁ 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy. 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartośd strony internetowej www.rybnakraina.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.rybna-kraina.pl bez zgody właściciela jest zabronione. ROZDZIAŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego). 4. Zgadzając się na wysyłkę mailową informacji handlowych- zgadzam się na wprowadzenie swojego maila do bazy danych 

 

RODO :

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Rybna Kraina Katarzyna Smolińska”
Adres siedziby: Unii Lubelskiej 33a/5, 78-100 Kołobrzeg NIP 6711747104; REGON 321478724 ;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
· wykonywania przez „Rybna Kraina Katarzyna Smolińska”
działalności handlowej oraz świadczenia usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie klienta,
– wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z ustawodawstwa podatkowego, przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczenia społecznego oraz innym wymogom regulacyjnym „Rybna Kraina Katarzyna Smolińska” może ponadto zostać zobowiązana do realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności obejmujących przeciwdziałanie przestępstwom. W przypadku takiej konieczności będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych m.in. przez powyższe regulacje,
– prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez „Rybna Kraina Katarzyna Smolińska” lub stronę trzecią, wtedy gdy nastąpi konieczność dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
– w marketingu bezpośrednim produktów „Rybna Kraina Katarzyna Smolińska” , do wewnętrznych celów administracyjnych.

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności lub zawarcia i realizacji umowy z „Rybna Kraina Katarzyna Smolińska”.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta wykorzystywanych w celach marketingowych jest
zgoda Klienta,
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta lub osoby fizycznej przebywającej na terenie „Rybna Kraina Katarzyna Smolińska” przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych.

4) „Rybna Kraina Katarzyna Smolińska” przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
· firmom świadczącym usługi wsparcia IT,
· firmie świadczącej usługi księgowe oraz prawne,
· bankom, organom, służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

5) Dane osobowe pozyskane:
· w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
· na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,

6) Pan / Pani ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie „Rybna Kraina Katarzyna Smolińska”. Ponadto „Rybna Kraina Katarzyna Smolińska” udostępnia adres e – mail: biuro@rybna-kraina.pl , za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) „Rybna Kraina Katarzyna Smolińska” nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem:
· w zakresie realizacji zawartej z „Rybna Kraina Katarzyna Smolińska” umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
· w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Firmie w związku z prowadzeniem działalności,
· w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Panią/Pana żądanie,
· do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów „Rybna Kraina Katarzyna Smolińska” stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiemu przetwarzaniu, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

10) „Rybna Kraina Katarzyna Smolińska” nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

Ostatnio przeglądane